Yttre underhåll

N.N och N.N (sökandena) innehar en lägenhet med bostadsrätt i ett hus som ägs av Bostadsrättsföreningen N.N (föreningen).

Sökandena har anfört bl.a. följande. De har länge haft problem med kallras och soplukt i ett sovrum. Under sovrummet ligger husets soprum. I början av december 2006 lät de utföra renovering av sovrummet. Samtidigt gjordes hål i den vägg som vetter mot husets trapphus. Det visade sig att väggen endast bestod av reglar och enkla gipsskivor utan någon isolering mot trapphuset och yttervägg. De kallade på föreningens ordförande för att han skulle få inspektera väggen. Ordföranden meddelade att de inte skulle få någon reaktion från styrelsen förrän i mitten av januari. De lät då isolera väggen. Därefter försvann såväl kallras som soplukt. Sökandena anser att föreningen bör ersätta dem för de kostnader som avser isolering av väggen mot trapphuset.

Föreningen har anfört bl.a. följande. Sökandena har bott i den aktuella lägenheten i 27 år och har enligt egen utsaga påtalat kallraset redan då de var hyresgäster. De förvärvade lägenheten med bostadsrätt 2001 utan några invändningar gällande kallras. Den aktuella väggen är inte en yttervägg utan vetter mot trapphuset. Väggen byggdes i samband med att huset renoverades och den uppfördes i enlighet med de normer som gällde 1977. Mot den bakgrunden motsätter sig föreningen att utge ersättning till sökandena.

Bostadsrättsnämndens bedömning

Enligt 7 kap. 2 § bostadsrättslagen gäller bl.a. följande. Är en lägenhet när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen inte i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske. Det skick en bostadsrättshavare kan kräva innebär enligt 1 § samma kapitel att lägenheten enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

I detta ärende synes föreningen inte bestrida att kallras förelåg i den aktuella lägenheten redan innan den uppläts med bostadsrätt. Klart är vidare att det arbete som sökandena önskar ersättning för tillhör det yttre underhåll som i princip åvilar föreningen.

Sökandena har i början av december 2006 påtalat kallraset för föreningens ordförande. Denne har då uppgivit att föreningen skulle ta ställning i frågan först i mitten av januari 2007. Mot bakgrund av det ovan anförda har därmed enligt Bostadsrättsnämndens bedömning förutsättningar förelegat för sökandena att själva utföra arbetet på föreningens bekostnad. Det ankommer därför på föreningen att betala ersättning till sökandena för kostnaderna för isoleringsarbetena.

På Bostadsrättsnämndens vägnar

Bertil Voss

I avgörandet har deltagit Bertil Voss (tidigare regeringsråd), Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist HSB) och Hans Svahn (tidigare chef för Bostadsdomstolen)