Vanliga frågor

Om det är en bostadsrättshavare som anmäler ett ärende kostar det från och med den 1 januari 2024 1 500 kronor. Om det är föreningen kostar det 3 000 kronor.

Nej, prövningen i Bostadsrättsnämnden sker helt skriftligt.

Den som är bostadsrättshavare och vill få ett ärende prövat i sin förening. Även föreningen kan få sin sak prövad.

Ärendet behöver handla om den förening som bostadsrättshavaren bor i. Efter en avflyttning går det inte att få ärendet prövat. Inte heller hyresgäster i bostadsrättsföreningar kan gå till Bostadsrättsnämnden. De kan istället använda sig av exempelvis hyresnämnd eller allmän domstol.

Nej, du behöver bo kvar i föreningen för att få ditt ärende prövat.

Nämnden består av tre ledamöter som samtliga har mycket omfattande erfarenhet av bostadsrättsjuridik.

När Bostadsrättsnämnden meddelat att ärendet kommer att tas upp till behandling ska avgiften betalas. Bostadsrättsnämnden går därefter inte vidare förrän du betalt avgiften.

Bostadsrättsnämnden har en blankett som du använder i första hand för att beskriva ditt ärende. Ärendet skickas in via e-post till brn@bostadsratterna.se. Därefter kan du e-posta olika handlingar som styrker ditt ärende, som till exempel besiktningsprotokoll och brevväxling. Observera att dessa behöver vara i PDF- eller Wordformat.

Hela förförandet är skriftligt. Givetvis kan du kontakta oss om du har frågor om när ärendet ska prövas och andra praktiska frågor. Men vi ger inga råd eftersom det är två parter inblandade och vi riskerar vår opartiskhet om vi ska ge råd till den enda eller andra parten.

Det är beroende av när samtliga handlingar kommit in eftersom motparten får en möjlighet att ge sin syn på ärendet. Numera, på grund av att mängden ärenden har ökat, är handläggningstiden cirka 12 månader från det att ärendet tas upp i nämnden till färdigt yttrande.

Två alternativ finns. Antingen begär du en omprövning hos Bostadsrättsnämnden, betalar en ny avgift och skriftligen motiverar varför du tycker beslutet är fel. Alternativt tar du ärendet till allmän domstol.

Bostadsrättsnämndens yttrande är inte bindande för någon av parterna. Om någon vägrar följa beslutet händer ingenting juridiskt sett. Då måste motparten ta ärendet vidare till allmän domstol och där driva processen vidare.

Bostadsrättsnämnden är ingen domstol och beslutet är därför inte bindande för någon. Samtidigt har det visat sig att vid de tillfällen då ärenden gått vidare till allmän domstol har domstolen i de allra flesta fall gått på Bostadsrättsnämndens linje.

Nej, Bostadsrättsnämnden kan inte besluta om det. Sådana saker måste du gå till allmän domstol för att få prövat.