Rätt att uppföra rullstolsgarage

N.N (sökanden) innehar ett radhus med bostadsrätt i ett område som ägs av Bostadsrättsföreningen N.N (föreningen).

Sökanden har anfört bl.a. följande. Han önskar uppföra ett fristående s.k. rullstolsgarage i anslutning till ingången till sin lägenhet.  Detta har föreningen motsatt sig och åberopat flera skäl. Sökanden menar att dessa skäl inte är godtagbara. Till detta kommer att föreningen tidigare låtit en annan medlem uppföra ett sådant garage på motsvarande plats. Föreningen borde respektera likabehandlingsprincipen.

Föreningen har anfört bl.a. följande.  Det finns flera skäl som gör att föreningen i egenskap av fastighetsägare inte kan tillåta uppförande av det aktuella garaget på den plats sökanden anger. Föreningen har inte i något tidigare fall tillåtit något liknande garagebygge. Föreningen agerar således inte i strid med likhetsprincipen.  Det finns dock inget som hindrar att sökanden förvarar elrullstolen på den inglasade uteplats som hör till huset. Detta kan fungera om en elhiss monteras där.

Bostadsrättsnämndens bedömning

Den mark där garaget enligt sökanden borde uppföras tillhör föreningen. Det finns ingen uppgift om att marken skulle vara upplåten med bostadsrätt. Av det anförda följer att föreningen råder över huruvida en byggnad, i detta fall ett mindre garage, skall få uppföras. Om föreningen, så som här är fallet, motsätter sig att ett garage placeras på en viss plats, måste bostadsrättshavaren finna sig i detta.

På Bostadsrättsnämndens vägnar

Bertil Voss

I behandlingen av ärendet har deltagit Bertil Voss (tidigare regeringsråd), Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist HSB) och Hans Svahn (tidigare chef för Bostadsdomstolen)