Påminnelse och kravavgifter

N.N (sökanden) innehar en lägenhet med bostadsrätt i ett hus som tillhör Bostadsrättsföreningen N.N (föreningen).

Sökanden har anfört bl.a. följande. Han har erfarit att föreningen tar ut såväl påminnelse- som kravavgifter (50 respektive 160 kr) vid försenad betalning av månadsavgiften. Enligt lagen om ersättning för inkassokostnader ska skriftligt avtal vara träffat vid skuldens uppkomst om påminnelse- och kravavgifter. Inget sådant avtal synes finnas. Sökanden skrev en motion till föreningsstämman angående att avgifterna torde vara olagliga, men såväl styrelse som stämma hade motsatt uppfattning. Sökanden ställer följande frågor.
Är avgifterna olagliga?
Är stämmobeslutet ogiltigt?
Skall återbetalning av felaktigt debiterade avgifter ske?

Föreningen har anfört bl.a. följande. Föreningen anlitar ett företag, UBC, för sin ekonomiska förvaltning. I de avier gällande månadsavgifter som UBC skickar ut står:
”Vid betalning efter förfallodagen debiteras lagstadgade avgifter samt dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta”.
Föreningens tolkning är att den medlem som inte protesterat mot denna skrivning har accepterat dessa avgifter om betalning inte sker i tid.

Bostadsrättsnämndens bedömning

Enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. gäller följande.

En gäldenär är enligt 2 § skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse om avtal därom har träffats senast i samband med skuldens uppkomst. Enligt förordning (1981:1057) får sådan ersättning uppgå till högst 50 kr.

Avtal om påminnelseavgifter måste träffas mellan förening och bostadsrättshavare i samband med att bostadsrätt upplåts eller ny bostadsrättshavare genom köp eller annat fång förvärvar bostadsrätt i föreningen. Det är ju vid denna tidpunkt förpliktelsen att erlägga årsavgift uppkommer. En enklare – och troligen vanligare – ordning är att föreningen i sina stadgar förbehåller sig rätt att ta ut påminnelseavgift. En person som träder in som medlem i föreningen får anses ha accepterat villkoret om påminnelseavgift.

Föreningen har gjort gällande att avtal träffas genom att bostadsrättshavare inte protesterar mot den skrivning om avgifter som finns i UBC:s avier. Enligt Bostadsrättsnämndens bedömning uppfyller emellertid detta inte lagens krav om avtal.

Frågan om rätt för föreningen att ta ut kravavgifter behandlas i 3 § i lagen om inkassokostnader. Där anges att gäldenären är skyldig att utge ersättning för krav om kravbrev har utformats på det sätt som anges i 5 § inkassolagen. I sistnämnda bestämmelse anges vilka uppgifter som skall finnas i kravbrevet. Bostadsrättsnämnden hänvisar i detta hänseende till bestämmelsen i fråga.

Av tillgängliga handlingar i ärendet framgår inte hur föreningens kravbrev är utformade. Nämnden kan därför inte uttala sig om huruvida kravbreven uppfyller lagens krav.

Frågan om återbetalning skall ske av erlagda avgifter ligger utanför det område Bostadsrättsnämnden har att pröva.

På Bostadsrättsnämndens vägnar

Bertil Voss

I avgörandet har deltagit Bertil Voss (tidigare regeringsråd), Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist HSB) och Hans Svahn (tidigare chef för Bostadsdomstolen)