Ansvar för skadat golv

N.N (sökanden) innehar en lägenhet med bostadsrätt i ett hus som ägs av Bostadsrättsföreningen N.N (föreningen).

Sökanden har anfört bl.a. följande.
Under sommaren 2008 reste sig klinkergolvet i hennes gillestuga. När klinkerplattorna togs bort visade det sig att betonggolvet under inte längre var plant. Det hade uppstått en kraftig upphöjning mitt på golvet. Det krävdes omfattande arbete för att få golvet plant igen. Sökanden tror att orsaken till skadan var den dränering som föreningen genomförde runt fastigheten några år tidigare. Hon anser att det inte bör vara hennes ansvar att svara för kostnaderna för återställande av betonggolvet och nytt klinkergolv.

Föreningen har anfört bl.a. följande.
Föreningen åtar sig ansvaret för återställande av stommen. Ytskiktet ska dock sökanden svara för.

Bostadsrättsnämndens bedömning

Enligt 5 § i föreningen stadgar gäller att bostadsrättshavare ska svara för bl.a. rummens golv jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt.

I ärendet har ingetts ett utlåtande av N.N, daterat YYYY-MM-DD. Av intyget framgår bl.a. följande.

Konstruktionen av golvet består av konstruktionsbetong 100-120 mm tjockt. Däröver finns en slipsats som är ca 50 mm tjock. Enligt intyget är slipsats en överbetong som får anses vara en del av huset.

Bostadsrättsnämnden gör den bedömningen att åtgärder på det som i intyget kallas konstruktionsbetong åligger det föreningen att svara för. Föreningen ska alltså betala kostnaderna för borttagande och därefter återställande av denna del av golvet. Det som i intyget kallas slipsats förefaller vara ett mellanting av konstruktionsbetong och det som i stadgarna kallas underliggande ytbehandling. Mot denna bakgrund bör kostnaderna för borttagande och återställande av detta lager fördelas lika mellan föreningen och sökanden. Då det gäller kaklet är detta tveklöst ett sådant ytskikt som sökanden i egenskap av bostadsrättshavare ska svara för.

Bostadsrättsnämnden vill tillägga att i princip gäller att endast om det kan visas att en förening av vårdslöshet orsakat en skada inne i en lägenhet kan den anses skyldig att t.ex. återställa ytskikt.  I detta ärende har inte framkommit något som ger stöd för att föreningen orsakat skadan.

På Bostadsrättsnämndens vägnar

Nils-Olof Berggren

I avgörandet har deltagit Nils-Olof Berggren (tidigare JO) och Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist HSB) och Stig Alexandersson (juris licentiat)