Ansvar för skada på altan m.m.

N.N (sökanden) innehar en lägenhet med bostadsrätt i ett hus som ägs av Riksbyggens bostadsrättsförening N.N (föreningen).

Sökanden har anfört bl.a. följande. Hon har en altan som har blivit vattenskadad. Orsaken är dålig dränering och en felaktigt monterad stupränna. Vidare har parkettgolvet i vardagsrummet blivit fuktskadat i den del som vetter mot altanen. Föreningen borde vara skyldig att åtgärda dessa brister.

Föreningen har anfört bl.a. följande. Föreningen har vidtagit vissa åtgärder. Dräneringsledningar har rensats och dräneringsgrus har lagts under altanen. Orsaken till skadan var emellertid att altanbygget är felaktigt utfört genom att reglar anlagts utan hänsyn till vattenavrinning. Dessutom har vissa plattor som var avsedda att leda bort vatten avlägsnats, vilket resulterat i att vatten samlats under altanen. Då det gäller parkettgolvet har fuktmätning skett utan att någon fukt har kunnat konstateras.

Bostadsrättsnämndens bedömning

Sökanden har i ärendet gjort gällande att föreningen är skyldig att åtgärda vissa brister i lägenheten och dess altan. Nämnden noterar att föreningen vidtagit vissa åtgärder. Sökanden har inte kunna visa att föreningen vållat dessa brister eller i övrigt försummat sitt underhållsansvar. Mot denna bakgrund saknas grund för att föreningen ska anses skyldig utföra några ytterligare åtgärder.

På Bostadsrättsnämndens vägnar

Nils-Olof Berggren

I avgörandet har deltagit Nils-Olof Berggren (tidigare JO) och Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist HSB) och Stig Alexandersson (juris licentiat)