Ansvar för reparation av badrum

N.N (sökanden) innehar en lägenhet med bostadsrätt i ett hus som ägs av Bostadsrättsföreningen N.N (föreningen).

Sökanden har anfört bl.a. följande. I november 2008 upptäcktes en fuktskada i hans badrum. Den berodde på att en gammal anslutning till en golvbrunn gått sönder. Föreningen lät riva badrummet och satte in torkfläkt. Då badrummet återställdes fick sökanden svara för kostnader för rör och brunn, vilket han anser felaktigt. Vidare anser han att föreningen ska utge full ersättning för elkostnader för torkfläkt. Kostnaden var 3 000 kr men han har endast fått 1 700 kr. Dessutom bör avgiften för lägenheten nedsättas under den tid badrummet reparerades.

Föreningen har anfört bl.a. följande. Föreningen har åtgärdat det som åligger föreningen. Sökanden har fått 2 027 kr i ersättning för elkostnad för torkfläkt.

Bostadsrättnämndens bedömning

Om en vattenskada som inte är en s.k. vattenledningsskada (då skadan beror på att vatten strömmar ut från en trycksatt ledning) inträffar i en lägenhet och även orsakar skada utanför lägenheten gäller i princip att bostadsrättshavaren får svara för reparation av lägenheten och föreningen för övriga delar av huset. Ansvaret kan fördelas annorlunda om det kan visas att förening eller bostadsrättshavare varit vållande till skadan.

I detta fall är det inte fråga om vattenledningsskada och det har heller inte påståtts att någon vållat skadan. Då åligger det föreningen och bostadsrättshavaren att svara för reparation av de delar av huset vederbörande råder över.

I detta fall innebär det att föreningen ska svara för väggar, golv och tak fram till ytskikt samt fuktisolerande skikt. De sistnämnda delarna - ytskikt och fuktisolerande skikt – ska bostadsrättshavaren svara för. Sökanden ska alltså inte svara för t.ex. rördragningar under golvet. Kan han visa att han haft kostnader för detta har han rätt till ersättning från föreningen.

Sökanden har gjort gällande att föreningen ska utge ytterligare ersättning för elkostnader för torkfläkt. Han har dock inte styrkt att kostnaderna är högre än den ersättning föreningen redan utgett.

Sökanden har slutligen begärt nedsatt årsavgift under den tid badrummet reparerades. Då det inte visats att föreningen vållat skadan saknas emellertid rätt till sådan ersättning.

På Bostadsrättsnämndens vägnar

Nils-Olof Berggren

I avgörandet har deltagit Nils-Olof Berggren (tidigare JO) och Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist HSB) och Stig Alexandersson (juris licentiat)