Ansvar för fel i badrum

N.N (sökanden) innehar en lägenhet med bostadsrätt i ett hus som tillhör Bostadsrättsföreningen N.N (föreningen).

Sökanden har anfört bl.a. följande. Vid en besiktning av bl.a. sökandens lägenhet i januari år 2010 upptäcktes vissa brister då det gäller tätskiktets anslutning till golvbrunnen i badrummet. Det visade sig att det är fråga om ett byggfel som aldrig upptäcktes vid en garantibesiktning år 2002. Föreningen har krävt att bl.a. sökanden ska åtgärda skadan och åberopat att golvbrunn och klämring enligt föreningens stadgar är bostadsrättshavarens ansvar. Sökanden menar att det är föreningen som ska svara för att rätta till byggfel. Vidare fick bostadsrättshavare ansvar för golvbrunn med klämring först efter en stadgeändring i maj år 2010, alltså i tiden efter det att bristen upptäcktes. Det är oklart vad det skulle kosta att åtgärda bristen. I värsta fall måste både golv och delar av väggar rivas, vilket skulle kunna kosta 90 000 kr.

Föreningen har anfört bl.a. följande. Föreningen anlitade en fackman för garantibesiktningen. Föreningen kan inte klandras för att bristen vid golvbrunnen inte upptäcktes då. Ett första beslut om stadgeändring togs av en föreningsstämma i maj år 2009, alltså innan besiktningen i januari år 2010 ens var planerad. Kostnaden för att åtgärda bristen bör vara cirka 500 kr, eftersom det endast krävs en ny klämring.

Bostadsrättsnämndens bedömning

Om en brist upptäcks i en lägenhet som tämligen nyligen upplåtits med bostadsrätt kan föreningen vara skyldig att åtgärda denna brist även om den enligt stadgarna faller under det s.k. inre underhåll som en medlem ska svar för. Men detta gäller endast så länge den medlem som lägenheten först uppläts till ännu innehar lägenheten.

I detta fall har aktuell lägenhet överlåtits av den förste innehavaren till sökanden. Då gäller att ansvaret för brister fördelas efter vad som anges i stadgarna.

Då den i detta ärende aktuella bristen upptäcktes gällde ännu föreningens äldre stadgar. I dessa anges bl.a. att medlem svarar för installationer för avlopp till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten. Större delen av en golvbrunn inklusive dess klämring ligger under ett badrums yt- och tätskikt. Den aktuella stadgebestämmelsen kan inte enligt Bostadsrättsnämndens mening ges en så vid tolkning att bostadsrättshavaren ska anses ansvarig för golvbrunn med klämring. Denna tolkning får starkt stöd av det förhållandet att just dessa delar i badrummet uttryckligen anges falla under bostadsrättshavarens ansvar enligt de nya stadgarna.

Av detta följer att då bristen upptäcktes vid besiktningen i januari år 2010 var föreningen ännu ansvarig för dessa delar. Därmed ankommer det på föreningen att svara för erforderliga åtgärder för att åtgärda bristen.

På Bostadsrättsnämndens vägnar

Nils-Olof Berggren

I avgörandet har deltagit Nils-Olof Berggren (tidigare JO) och Anders H S Olsson (tidigare chefsjurist HSB) och Stig Alexandersson (juris licentiat)